Conferința Națională de Fitoterapie Practică 2023

11-12 Mai 2023, Hotel Internațional, Iași

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

din perspectiva Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

SALUS MEDIA S.R.L. denumită în continuare „SALUS MEDIA”) se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018.

SALUS MEDIA cu sediul în Otopeni, Str. Mărăști, Nr. 47, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2533/2015 având cod de identificare fiscală RO 34798099 email: office@salus.com.ro prin reprezentantul sau legal Administrator – Dna Daniela Matei este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate pe care le colectăm direct sau indirect de la dumneavoastră, în baza consimțământului dumneavoastră.

Prin prezenta NOTĂ de INFORMARE dorim să vă aducem la cunostință care sunt scopurile și temeiurile activității de prelucrare a datelor cu caracter personal, date pe care „SALUS MEDIA” le colectează în vederea realizării în bune condiții a tuturor evenimentelor pe care organizează,  precum și care sunt drepturile  persoanelor vizate enunțate anterior.

„SALUS MEDIA” prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice vizate (specialiști în domeniul beauty&spa, medici, farmaciști și asistente – membri ai Colegiului Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor sau O.A.M.G.M.A.M.R) cu următoarele Scopuri:

 • organizarea de reuniuni și simpozioane pe teme de interes medical și de beauty pentru persoanele vizate înregistratede programe de pregătire și specializare a persoanelor vizate participante în parteneriat cu specialiști atestați;
 • participarea la programe de formare profesională pentru obținerea punctelor și creditelor profesionale EMC de către persoanele vizate (medici, farmaciști si asistenți);
 • participarea la acțiuni internaționale (seminarii, întâlniri de lucru, congrese, activități de cercetare științifică, în domeniul de beauty&spa dar și medical;
 • editarea unor publicații periodice și ocazionale de specialitate, de cărți, monografii, studii și alte tipuri de publicații și lucrări de specialitate pentru domeniul beauty & spa dar și medical;
 • menținerea unui sistem de comunicare cu persoanele vizate participante la evenimentele organizate de SALUS MEDIA;
 • utilizarea înregistrărilor video, audio și a fotografiilor care sunt realizate pe durata evenimentului și în care apare imaginea sau vocea persoanei vizate, prin difuzări, dacă este cazul pe site-ul SALUS MEDIA sau publicare în orice alt materiale, pe suport video, audio, electronic  sau tipărit;
 • emiterea de facturi fiscale anuale pentru plata anumitor servicii;
 • în scopul identificării unice și corecte a persoanelor fizice ce urmează să participe la conferințe, dezbateri pe teme profesionale, târguri și expoziții la nivel național și international sau la stagii de pregătire ;
 • Comunicarea de mesaje comerciale privind serviciile SALUS MEDIA prin intermediul poștei electronice (newsletter) sau telefonic, în scop de marketing direct, în temeiul consimțământului dumneavoastră.

Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de „SALUS MEDIA” cu ocazia desfășurării activităților de mai sus, sunt: nume & prenume, domiciliul/reședinta, email, număr de telefon, specializare, grad profesional, locul de muncă și semnătura).

Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru realizarea în bune condiții a activităților SALUS MEDIA.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în baza următoarelor Temeiuri prevăzute de Regulamentul (UE)2016/679:

 • realizarea intereselor legitime ale „SALUS MEDIA”, în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de activitatea companiei noastre;
 • îndepliniriea obligațiilor legale sau a dispozițiilor statutare aplicabile „SALUS MEDIA”  b) obligații de raportare, c) întocmirea și evidența documentelor operaționale și financiar-contabile;

„SALUS MEDIA” poate transmite datele cu caracter personal colectate în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale/statutare către următorii destinatari/categorii de destinatari: autorități publice centrale sau locale, consultanții sau prestatorii de servicii IT cu care colaborăm, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea activității sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care instituția și le-a asumat. Lista împuterniciților SALUS MEDIA este publicată pe site-ul www.salus.com.ro.

În cazul în care prelucrarea de date are la bază temeiul legal al consimțământului dvs., vă aducem la cunoștință că vă puteți retrage oricând acest consimțământ, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate anterior.

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate (electronic și/sau tiparit) pe perioada necesară pentru a respecta diversele obligații legale și statutare în conformitate cu politicile și procedurile noastre interne adoptate pentru atingerea scopului in care au fost colectate.

 „SALUS MEDIA” se angajează să-si desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului european 2016/679 adoptând o politică de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal pe care le prelucrează dar în același timp este interesată în a înțelege și viziunea tuturor entităților cu care se află în legătură privind protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile specifice conferite de GDPR:

a.Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 GDPR),

b.Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete ( art. 16 GDPR),

c.Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (art. 17 GDPR),

d.Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art.18 GDPR),

e.Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator ( art. 20 GDPR),

f.Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea ( art. 21 GDPR),

g.Dreptul de a depune o plângere la  Autoritatea de supraveghere dacă considera că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

În situația în care persoanele vizate  vor opta să  exercite oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formuleze observații sau să obțină informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor lor personale, dacă vor avea întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor sau vor avea orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor lor, vor  contacta  „SALUS MEDIA” folosind adresa de e-mail office@salus.com.ro

SALUS MEDIA vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să vă adresați Autorității indicate mai sus, atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

SALUS MEDIA